Trang Chủ > Thông Tin Cần Biết> Các loại hình thành lập công ty

Các loại hình thành lập công ty

  1 - Công ty TNHH

   


   

  Công ty kinh doanh, TNHH một thành viên công ty (những người có thể là cá nhân hoặc tổ chức cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của các sản phẩm khác trong khu vực vốn điều lệ của công ty dich vu thanh lap doanh nghiep

  Ưu điểm: Rất nhiều vốn cổ phần, các doanh nghiệp là thành viên. Khả năng huy động vốn từ công chúng trong các hình thức đầu tư trực tiếp không thể

  Có tư cách pháp

  Tài sản hạn chế tỷ lệ vốn

  Nhược điểm: khả năng huy động vốn từ công chúng trong các hình thức đầu tư trực tiếp không thể

  Loại hình kinh doanh

  Công ty TNHH thành lập - hồ sơ cá nhân công ty TNHH

  2 - Công ty Cổ phần

  Cổ phiếu của công ty trong vốn điều lệ của công ty hiện nay được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Bất kỳ người nào hoặc tổ chức công ty được gọi là vốn chủ sở hữu và các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản với số tiền vốn đã góp vào doanh nghiệp.

  Ưu điểm: nhiều người sử dụng chia sẻ vốn, các doanh nghiệp tham gia. Khả năng huy động vốn từ công chúng trong các hình thức đầu tư trực tiếp tại các cơ sở, mọi người có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng cách mua cổ phiếu của Công ty (được tiết lộ bây giờ)

  Có tư cách pháp

  Tài sản hạn chế tỷ lệ vốn

  - Cổ đông sáng lập có thể mất kiểm soát của công ty

  Nhược điểm: khả năng huy động vốn từ công chúng trong các hình thức đầu tư trực tiếp tại các cơ sở, mọi người có thể dễ dàng mua cổ phần trong Công ty thông qua Công ty (tính chất mở của các công ty) để tham dự.

  Quá trình đào tạo thành lập một công ty cổ phần

   3 - Công ty hợp danh

  Một quan hệ đối tác kinh doanh trong đó có ít nhất hai thành viên là các chủ sở hữu, một doanh nghiệp dưới một tên chung (được gọi là các đối tác nói chung). Các thành viên của doanh nghiệp và tài sản của mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa vụ của công ty. Ngoài làm việc với các thành viên khác giúp đỡ.

  Ưu điểm: Rất nhiều vốn cổ phần, các doanh nghiệp là thành viên. Các thành viên cùng tài sản cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

  - Đối tác chung có thể hành động thay mặt cho công ty

  Công ty hoạt động dựa trên uy tín

  Nhược điểm: Không có tư cách pháp nhân

  Phương pháp tiếp cận đồng sáng lập

  4 - Doanh nghiệp tư nhân

  Công ty tư nhân thuộc sở hữu của một người chịu trách nhiệm về tất cả tài sản cho các hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi người được cho phép để thực hiện một công ty tư nhân.

  Ưu điểm: Một quyết định đầu tư tốt về chủ đề này

  Nhược điểm: Không có tư cách pháp nhân

  Không giới hạn tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp

  Khách hàng có thể tham khảo kinh doanh của công ty là tạo ra giải pháp tốt nhất để phù hợp với ngành nghề kinh doanh của họ dich vu thanh lap cong ty