Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Nhà nước chính sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 2014

Thành Lập Công Ty

  dịch vụ thành lập công ty - Việc sở hữu các tài sản trí tuệ được gọi là Sở hữu trí tuệ - những kết quả từ hoạt động của con người về hoạt động sáng tạo, tư duy

  Chính sách của Nhà nước Dịch vụ thành lập doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

   

  Phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại góp phần quan trọng trong quá trình hình thành giá trị kinh tế, tinh thần to lớn của loại sở hữu này là của đối tượng về các tài sản phi vật chất.

  Trong các hoạt động thương mại hình ảnh được sử dụng cũng như các tên gọi đó là các công trình khoa học kỹ thuật ứng dụng hoặc các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

  Về việc sở hữu trí tuệ của Nhà nước được quy định như sau:

  1. Quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng của chủ thể trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức sẽ được công nhận và bảo hộ. Đối với có hại cho quốc phòng, an ninh trái với đạo đức xã hội , trật tự công cộng sẽ không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ.

  2. Tinh thần và đời sống vật của nhân dân được nâng cao góp phần phát phát triển kinh tế - xã hội và khai thác tài sản trí tuệ tốt hoạt động sáng tạo được khuyến khích, thúc đẩy.

  3. Hoạt động sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài và cá nhân trong nước được khuyến khích phục vụ lợi ích công cộng từ khai thác quyền sở hữu trí tuệ sẽ Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao.

  4. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ về kỹ thuật - khoa học ứng dụng cần bồi dưỡng các đối tượng làm công tác liên quan tới bảo hộ quyền nghiên cứu và sở hữu trí tuệ như viên chức, công chức, đội ngũ cán bộ được cần ưu tiên đào tạo và đầu tư - dich vu thanh lap cong ty