Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Các quy định trong lĩnh vực tách doanh nghiệp

Thành Lập Công Ty

   

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Thông tin cần thiết để bạn có thể tham khảo những tài liệu chúng tôi cung cấp việc chia, tách doanh nghiệp hay cung ứng dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín. Quy dịnh của pháp luật cần thực hiện trình tự hoạt động tách doanh nghiệp cần tìm hiểu về các quy định này.

  Việc tách doanh nghiệp - thành lập doanh nghiệp và những quy định về dịch vụ

   

  Tại luật doanh nghiệp pháp luật nêu những quy định về việc tách doanh nghiệp

  1. Thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách) từ công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn bằng cách chuyển phần tài sản của công ty hiện có (công ty bị tách).Tồn tại của công ty bị tách không bị chấm dứt mà được chuyển một nghĩa vụ  và phần quyền của công ty bị tách sang công ty.

  2. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn Thủ tục tách được quy định như sau:

  a) Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty quy định quyết định tách công ty tất cả chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách phải thông qua. Công ty bị tách phải có quyết định tách về các nội dung chủ yếu địa chỉ trụ sở chính và về tên. Tách công ty thời hạn thực hiện phương án sử dụng lao động nghĩa vụ và các giá trị tài sản của quyền công ty được tách nhận từ công ty bị tách sang, tên công ty được tách sẽ thành lập.Thông qua kể từ ngày quyết định trong thời hạn mười lăm ngày khi quyết định tách công ty phải thông báo cho các chủ nợ và người lao động biết.

   b)Luật doanh nghiệp theo quy định phải tiến hành đăng ký kinh doanh từ , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ,Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị hay chủ sở hữu công ty, các thành viên hoặc các cổ đông của công ty thông qua điều lệ để bầu hoặc bổ nhiệm. Công ty quyết định tách quy định tại mục hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo trong trường hợp này

   3.Liên đới chịu trách nhiệm của công ty được tách và công ty bị tách sau khi đăng ký kinh doanh về hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác và các khoản nợ chưa thanh của công ty bị tách, ngoại trừ trường hợp Thoả thuận khách hàng và người lao động hoặc chủ nợ, công ty mới thành lập của công ty bị tách có khác - dich vu thanh lap doanh nghiep